Saturday, 23 September 2017

Sankashta Chaturthi – Moonrise timings

गणेश संकष्ट चतुर्थी – चंद्रोदय ( महाराष्ट्र )

ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २१.१६ वर्धा  २०.५१ पणजी  २१.१५ अकोला  २०.५७
ठाणे २१.१५ यवतमाळ  २०.५३ धुळे  २१.०६ औरंगाबाद  २१.०५
पुणे २१.१२ बीड  २१.०४ जळगाव  २१.०३ भुसावळ  २१.०२
रत्नागिरी २१.१६ सांगली  २१.११ परभणी  २१ बुलढाणा  २१.०१
कोल्हापूर २१.१२ सावंतवाडी  २१.१४ नांदेड  २०.५७ इंदौर  २१.०० 
सातारा २१.१२ सोलापूर  २१.०४ उस्मानाबाद  २१.०३ ग्वाल्हेर  २०.४८
नाशिक  २१.११ नागपूर  २०.४८ भंडारा  २०.४६ बेळगाव  २१.१२
अहमदनगर  २१.०८ अमरावती  २०.५४ चंद्रपूर  २०.४९ मालवण  २१.१६

 

गणेश संकष्ट चतुर्थी – चंद्रोदय ( महाराष्ट्र )

ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २१.४१  वर्धा  २१.१७  पणजी  २१.३७  अकोला  २१.२४ 
ठाणे २१.४१  यवतमाळ  २१.१९  धुळे  २१.३३  औरंगाबाद  २१.३१ 
पुणे २१.३७  बीड  २१.२९  जळगाव  २१.३०  भुसावळ  २१.२९ 
रत्नागिरी २१.३९  सांगली  २१.३४  परभणी  २१.२५  बुलढाणा  २१.२७ 
कोल्हापूर २१.३५  सावंतवाडी  २१.३७  नांदेड  २१.२२  इंदौर  २१.२९ 
सातारा २१.३६  सोलापूर  २१.२८  उस्मानाबाद  २१.२८  ग्वाल्हेर  २१.२० 
नाशिक  २१.३७  नागपूर  २१.१५  भंडारा  २१.१३  बेळगाव  २१.३४ 
अहमदनगर  २१.३३  अमरावती  २१.२१  चंद्रपूर  २१.१५  मालवण  २१.३८ 

 

गणेश संकष्ट चतुर्थी – चंद्रोदय ( महाराष्ट्र )

ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २२.०१  वर्धा  २१.३९  पणजी  २१.५४  अकोला  २१.४६ 
ठाणे २२.०१  यवतमाळ  २१.४१  धुळे  २१.५५  औरंगाबाद  २१.५२ 
पुणे २१.५७  बीड  २१.४९  जळगाव  २१.५२  भुसावळ  २१.५१ 
रत्नागिरी २१.५८  सांगली  २१.५२  परभणी  २१.४५ . बुलढाणा  २१.४९ 
कोल्हापूर २१.५४  सावंतवाडी  २१.५५  नांदेड  २१.४३  इंदौर  २१.५२  
सातारा २१.५५    सोलापूर  २१.४८  उस्मानाबाद  २१.४७  ग्वाल्हेर  २१.४६ 
नाशिक  २१.५८   नागपूर  २१.३७  भंडारा  २१.३५  बेळगाव  २१.५२ 
अहमदनगर  २१.५४  अमरावती  २१.४३  चंद्रपूर  २१.३६  मालवण  २१.५६ 

 

गणेश संकष्ट चतुर्थी – चंद्रोदय ( महाराष्ट्र )

ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २१.३४  वर्धा  २१.१२   पणजी  २१.२५   अकोला  २१.१९  
ठाणे २१.३३   यवतमाळ  २१.१३  धुळे  २१.२८  औरंगाबाद  २१.२४  
पुणे २१.२९   बीड  २१.२१   जळगाव  २१.२५  भुसावळ  २१.१४ 
रत्नागिरी २१.२९   सांगली  २१.२४   परभणी  २१.१८  बुलढाणा  २१.२२  
कोल्हापूर २१.२५   सावंतवाडी  २१.२६  नांदेड  २१.१५  इंदौर  २१.२६ 
सातारा २१.२७  सोलापूर  २१.१९  उस्मानाबाद  २१.१९   ग्वाल्हेर  २१.२१  
नाशिक  २१.३१    नागपूर  २१.१०   भंडारा  २१.०८   बेळगाव  २१.२३ 
अहमदनगर  २१.२६  अमरावती  २१.१६  चंद्रपूर  २१.०८   मालवण  २१.२७  

 

गणेश संकष्ट चतुर्थी – चंद्रोदय ( महाराष्ट्र )

ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २१.५६  वर्धा  २१.३५    पणजी  २१.४७    अकोला  २१.४२   
ठाणे २१.५६    यवतमाळ  २१.१३  धुळे  २१.५२   औरंगाबाद  २१.४८ 
पुणे २१.५१    बीड  २१.२१   जळगाव  २१.४८   भुसावळ  २१.४८  
रत्नागिरी २१.५१    सांगली  २१.४६    परभणी  २१.४०   बुलढाणा  २१.४५   
कोल्हापूर २१.४७    सावंतवाडी  २१.४७   नांदेड  २१.३८   इंदौर  २१.५०  
सातारा २१.४९  सोलापूर  २१.४१   उस्मानाबाद  २१.४२    ग्वाल्हेर  २१.४७   
नाशिक  २१.५४  नागपूर  २१.३४  भंडारा  २१.३२    बेळगाव  २१.२३ 
अहमदनगर  २१.४९   अमरावती  २१.३९   चंद्रपूर  २१.३१    मालवण  २१.४९   

गणेश संकष्ट चतुर्थी – चंद्रोदय ( महाराष्ट्र )

ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २२.१४ वर्धा  २१.५३ पणजी  २२.०५ अकोला  २१.५९
ठाणे २२.१३ यवतमाळ  २१.५४ धुळे  २२.०९ औरंगाबाद  २२.०५
पुणे २२.०९ बीड  २२.०२ जळगाव  २२.०५ भुसावळ  २२.०५
रत्नागिरी २२.०९ सांगली  २२.०४ परभणी  २१.५८ बुलढाणा  २२.०२
कोल्हापूर २२.०५ सावंतवाडी  २२.०६ नांदेड  २१.५५ इंदौर  २२.०७
सातारा २२.०७ सोलापूर  २१.५९ उस्मानाबाद  २१.५९ ग्वाल्हेर  २२.०२
नाशिक  २२.११ नागपूर  २१.५१ भंडारा  २१.४९ बेळगाव  २२.०३
अहमदनगर  २२.०६ अमरावती  २१.५६ चंद्रपूर  २१.४९ मालवण  २२.०७
ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २१.४० वर्धा  २१.१८ पणजी  २१.३३ अकोला  २१.२५
ठाणे २१.४० यवतमाळ  २१.२० धुळे  २१.३४ औरंगाबाद  २१.३१
पुणे २१.३५ बीड  २१.२८ जळगाव  २१.३१ भुसावळ  २१.३
रत्नागिरी २१.३६ सांगली  २१.३१ परभणी  २१.२४ बुलढाणा  २१.२८
कोल्हापूर २१.३२ सावंतवाडी  २१.३३ नांदेड  २१.२१ इंदौर  २१.३१
सातारा २१.३४ सोलापूर  २१.२६ उस्मानाबाद  २१.२६ ग्वाल्हेर  २१.२५
नाशिक  २१.३७ नागपूर  २१.१६ भंडारा  २१.१४ बेळगाव  २१.३
अहमदनगर  २१.३२ अमरावती  २१.२२ चंद्रपूर  २१.१४ मालवण  २१.३५
ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २१.४४ वर्धा  २१.२१ पणजी  २१.४ अकोला  २१.२७
ठाणे २१.४४ यवतमाळ  २१.२३ धुळे  २१.३६ औरंगाबाद  २१.३४
पुणे २१.४ बीड  २१.३२ जळगाव  २१.३३ भुसावळ  २१.३२
रत्नागिरी २१.४२ सांगली  २१.३७ परभणी  २१.२८ बुलढाणा  २१.३१
कोल्हापूर २१.३९ सावंतवाडी  २१.४ नांदेड  २१.२५ इंदौर  २१.३२
सातारा २१.३९ सोलापूर  २१.३२ उस्मानाबाद  २१.३१ ग्वाल्हेर  २१.२३
नाशिक  २१.४ नागपूर  २१.१९ भंडारा  २१.१७ बेळगाव  २१.३७
अहमदनगर  २१.३६ अमरावती  २१.२४ चंद्रपूर  २१.१८ मालवण  २१.४२
ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २१.०९ वर्धा  २१.२१ पणजी  २१.०६ अकोला  २०.५
ठाणे २१.०८ यवतमाळ  २१.२३ धुळे  २०.५९ औरंगाबाद  २०.५८
पुणे २१.०५ बीड  २१.३२ जळगाव  २०.५६ भुसावळ  २०.५५
रत्नागिरी २१.०८ सांगली  २१.३७ परभणी  २०.५२ बुलढाणा  २०.५४
कोल्हापूर २१.०४ सावंतवाडी  २१.४ नांदेड  २०.४९ इंदौर  २०.५४
सातारा २१.०४ सोलापूर  २१.३२ उस्मानाबाद  २०.५६ ग्वाल्हेर  २०.४२
नाशिक  २१.०४ नागपूर  २१.१९ भंडारा  २०.३९ बेळगाव  २१.०३
अहमदनगर  २१.०१ अमरावती  २१.२४ चंद्रपूर  २०.४१ मालवण  २१.०८

 

ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २०.३८ वर्धा  २०.१२ पणजी  २०.३७ अकोला  २०.१८
ठाणे २०.३७ यवतमाळ  २०.१४ धुळे  २०.२७ औरंगाबाद  २०.२६
पुणे २०.३४ बीड  २०.२६ जळगाव  २०.२४ भुसावळ  २०.२३
रत्नागिरी २०.३८ सांगली  २०.३३ परभणी  २०.२१ बुलढाणा  २०.२२
कोल्हापूर २०.३५ सावंतवाडी  २०.३७ नांदेड  २०.१८ इंदौर  २०.२१
सातारा २०.३४ सोलापूर  २०.२६ उस्मानाबाद  २०.२५ ग्वाल्हेर  २०.०७
नाशिक  २०.३३ नागपूर  २०.०९ भंडारा  २०.०७ बेळगाव  २०.३४
अहमदनगर  २०.३ अमरावती  २०.१५ चंद्रपूर  २०.१ मालवण  २०.३८
ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २१.१३ वर्धा  २०.४६ पणजी  २०.३७ अकोला  २०.५३
ठाणे २१.१२ यवतमाळ  २०.४८ धुळे  २०.२७ औरंगाबाद  २१.०१
पुणे २१.०९ बीड  २१.०१ जळगाव  २०.२४ भुसावळ  २०.५७
रत्नागिरी २१.१४ सांगली  २१.०९ परभणी  २०.२१ बुलढाणा  २०.५६
कोल्हापूर २१.११ सावंतवाडी  २१.१४ नांदेड  २०.१८ इंदौर  २०.५४
सातारा २१.१ सोलापूर  २१.०२ उस्मानाबाद  २०.२५ ग्वाल्हेर  २०.३८
नाशिक  २१.०७ नागपूर  २०.४३ भंडारा  २०.०७ बेळगाव  २१.११
अहमदनगर  २१.०५ अमरावती  २०.४९ चंद्रपूर  २०.१ मालवण  २१.१५
ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ  ठिकाण  वेळ 
मुंबई २१.०१ वर्धा  २०.४६ पणजी  २१.०२ अकोला  २०.४
ठाणे २१. यवतमाळ  २०.४८ धुळे  २०.४९ औरंगाबाद  २०.४९
पुणे २०.५७ बीड  २१.०१ जळगाव  २०.४६ भुसावळ  २०.४५
रत्नागिरी २१.०२ सांगली  २१.०९ परभणी  २०.४४ बुलढाणा  २०.४४
कोल्हापूर २०.५९ सावंतवाडी  २१.१४ नांदेड  २०.४१ इंदौर  २०.४२
सातारा २०.५८ सोलापूर  २१.०२ उस्मानाबाद  २०.४९ ग्वाल्हेर  २०.२६
नाशिक  २०.५५ नागपूर  २०.४३ भंडारा  २०.२९ बेळगाव  २०.५९
अहमदनगर  २०.५३ अमरावती  २०.४९ चंद्रपूर  २०.३२ मालवण  २१.०३

Browse Categories

Festivals

उपवासाच्या रेसीपी

Health Mantra

Food Corner

मराठी लेखणी